განათლების საერთაშორისო ცენტრი დაარსდა 2014 წელს. ცენტრის მისიაა წვლილი შეიტანოს ქვეყნის ეკონომიკურ, სოციალურ და დემოკრატიულ განვითარებაში, საქართველოში განათლების ხარისხის ამაღლებისა და კვალიფიციური კადრების მომზადების გზით. 
ცენტრის მიზანია სახელმწიფოს განვითარების პრიორიტეტების გათვალისწინებით, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უნარებისა და ცოდნის მქონე კადრების მომზადება. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ცენტრი იძლევა შესაძლებლობას საქართველოს მოქალაქეებმა მიიღონ საუკეთესო საერთაშორისო განათლება და სასწავლო პროგრამის დასრულების შემდგომ მოახდინონ მიღებული ცოდნის რეალიზება ქვეყანაში. 

 

 ცენტრი ახორციელებს შემდეგ პროგრამებს:


1. საერთაშიროსო სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამა  
პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოს ახალგაზრდობას ჩაერთოს სტუდენტთა აკადემიურ მობილობაში და მიიღოს საერთაშორისოდ აღიარებული აკადემიური ხარისხი/ები მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში. სახელმწიფოს დაფინანსებით სწავლის დასრულების შემდგომ სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების კურსდამთავრებულები საქართველოში დაბრუნდებიან და მოღვაწეობას განაგრძობენ შესაბამის სფეროში 3 წლამდე ვადით. კურსდამთავრებულთა ყველაზე წარმატებულ ნაწილს სახელმწიფო შესაბამის სფეროში შესთავაზებს დასაქმებას. გარდა დასაქმებისა, პროგრამა კურსდამათავრებულებს სოციალური, აკადემიური და პროფესიონალური ქსელის შექმნაში დაეხმარება, რაც ერთის მხრივ კურსდამთავრებულებს ინდივიდუალური პროფესიონალური კონტაქტების გაფართოებას მოემსახურება, მეორე მხრივ ხელს შეუწყობს საჯარო სექტორში ამავე კურსდამთავრებულების ინტერსექტორალურ ურთიერთთანამშრომლობასა და ერთობლივ მუშაობას პროექტებსა თუ კვლევებში.

 


2. საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებულ პირთა კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა
პროგრამის მიზანია საჯარო სამსახურის მაღალკვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა. სახელმწიფოს დაფინანსებით კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების კურსების დასრულების შემდგომ დაფინანსებული პირმა მინიმუმ 12 თვის განმავლობაში მუშაობა უნდა გააგრძელოს იმ სახაზინო (საბიუჯეტო) დაწესებულებაში, სადაც მუშაობდა დაფინანსების მოპოვების პერიოდში.