მოახმარე შენი ცოდნა საქართველოს!
2014-2017 განათლების საერთაშორისო ცენტრი დაარსდა 2014 წელს და 2014-17 წლებში 500 - ზე მეტი  სასწავლო სტიპენდია გასცა საზღვარგარეთ სწავლის მსურველ საქართველოს მოქალაქეებისთვის. მათმა ნაწილმა უკვე დაასრულა საზღვარგარეთ სწავლა, დაბრუნდა ქვეყანაში და მიღებული ცოდნის რეალიზებას საკუთარ ქვეყანაში განაგრძობს.


ცენტრის მიზანია სახელმწიფოს განვითარების პრიორიტეტების გათვალისწინებით, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უნარებისა და ცოდნის მქონე კადრების მომზადება. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ცენტრი იძლევა შესაძლებლობას საქართველოს მოქალაქეებმა საზღვარგარეთ მიიღონ საუკეთესო განათლება და სასწავლო პროგრამის დასრულების შემდგომ მიღებული ცოდნის რეალიზება საკუთარ ქვეყანაში განაგრძონ. სახელმწიფოს დაფინანსებით სწავლის დასრულების შემდგომ სამაგისტრო, სადოქტორო და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამების კურსდამთავრებულები საქართველოში ბრუნდებიან და მოღვაწეობას განაგრძობენ შესაბამის სფეროში 3 წლამდე ვადით.
დაფინანსება გაიცემა კონკურსის წესით სამართლიანობის, შეჯიბრებითობისა და გამჭირვალობის პრინციპების დაცვით.

კონკურსში მონაწილეობის პროცედურა - ცენტრის პროგრამებში მონაწილეობის მისაღებად კონკურსანტები ავსებენ ელექტრონულ აპლიკაციას. კონკურსანტების დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილებას ცენტრის საერთაშორისო კომისია იღებს. თითოეული კონკურსანტის შეფასებას კომისიის წევრები წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით, ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად აწარმოებენ. კომისიის წევრები თითოეულ განაცხადს ინდივიდუალურად აფასებენ ელექტრონული სისტემის მეშვეობით.

განათლების საერთაშორისო ცენტრი ახორციელებს შემდეგ პროგრამებს:

საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები - სასტიპენდიო პროგრამის მიზანია, საქართველოს მოქალაქეებისთვის, პირადობის ნეიტრალური მოწმობის ან/და ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მფლობელთათვის უცხო ქვეყნის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის ხელმისაწვდომობის ამაღლება.

საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამები - პროგრამის ამოცანებია, ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისათვის შრომის ბაზრის მოთხოვნებიდან გამომდინარე საჭირო კვალიფიციური კადრების მომზადება და მათი შესაბამის სფეროში/დაწესებულებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა. აგრეთვე, ქვეყნის საგანმანათლებლო სივრცის განვითარებისთვის კურსდამთავრებულთა ინტეგრირების ხელშეწყობა საუნივერსიტეტო სივრცეში აკადემიური მოღვაწეობის მიზნით.

საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა
- სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო (საბიუჯეტო) დაწესებულებაში დასაქმებული საქართველოს მოქალაქეებისა და პირადობის ნეიტრალური მოწმობისა ან/და ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მფლობელებს შეუძლიათ მოიპოვონ დაფინანსება კონკურსის წესით და საზღვარგარეთ აიმაღლონ კვალიფიკაცია დაკავებული თანამდებობით დაკისრებული საქმიანობის შესაბამისი შინაარსის პროგრამაზე.

სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში
- გულისხმობს საფრანგეთის უმაღლეს სასწავლებლებში ცენტრის პროგრამის ფარგლებში პრიორიტეტულად გამოცხადებულ საგანმანათლებლო პროგრამული მიმართულებების შესაბამის სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის დაფინანსებას კონკურსის წესით. „სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში“ წარმოადგენს სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრისა და საფრანგეთის მთავრობის ერთობლივ სასტიპენდიო პროგრამას.

საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები - გულისხმობს საქართველოს მოქალაქეებისათვის პრიორიტეტულად გამოცხადებულ საგანმანათლებლო პროგრამული მიმართულებების შესაბამის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე სწავლის დაფინანსებას კონკურსის წესით.
სახელოვნებო პროგრამა განათლების საერთაშორისო ცენტრმა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან თანამშრომლობით გამოაცხადა.

სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში (Stipendium Hungaricum) - 2017 წლის 6 თებერვალს ხელი მოეწერა 2017-2020 წლებისთვის ახალ საპროექტო შეთანხმებას უნგრეთის მთავრობის ადამიანური რესურსების სამინისტროსა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შორის უნგრეთის სასტიპენდიო პროგრამის მხარდასაჭერად. პროგრამის განმახორციელებელი პარტნიორები იქნებიან: უნგრეთის მხრიდან - ტემპუსის საზოგადოებრივი ფონდი და საქართველოს მხრიდან - სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი.

პროგრამა მიზნად ისახავს ქართველი სტუდენტის დაფინანსებას უნგრეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (უნივერსიტეტები და უმაღლესი სკოლები) ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის, ინტეგრირებული ხუთწლიანი მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის გასაგრძელებლად შემდეგ მიმართულებებზე: STEM (მეცნიერება, ტექნოლოგია, ინჟინერია და მათემატიკა), სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები, სამედიცინო, სპორტისა და ხელოვნების დარგები.

სტიპენდია უნგრელი სტუდენტებისა და მკვლევარებისთვის - სტიპენდია უნგრელი სტუდენტებისა და მკვლევარებისთვის, რომლებიც კონკურსის შედეგად ზაფხულის განმავლობაში თბილისს ეწვივნენ და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე საზაფხულო კურსები გაიარეს. სტიპენდიატები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხრიდან უზრუნველყოფილნი არიან: უფასო სასწავლო კურსით, სამედიცინო დაზღვევითა და სტიპენდიით 600 ლარის ოდენობით.

2017 წლიდან Fulbright-ის სამაგისტრო პროგრამას საქართველოს მხრიდან განათლების საერთაშორისო ცენტრი ახორციელებს, ამის შესახებ მემორანდუმს 2016 წელს ხელი მოაწერეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და აშშ-ის სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ.

შედგა ორმხრივი (ქართულ-ამერიკული) შემრჩევი კომისია. სტიპენდია 2018-19 სასწავლო წელს მიეცემა 12-მდე სტუდენტს, ანაზღაურდება სასწავლო, საცხოვრებელი, სადაზღვევო და სამგზავრო ხარჯი. პროგრამის პრიორიტეტული მიმართულებების დადგენა მოხდა ქართული მხარის ინტერესების გათვალისწინებით.

განათლების საერთაშორისო ცენტრი წელს ასევე გამოაცხადებს მცირე საგრანტო პროგრამას ცენტრის სტიპენდიანტებისთვის, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამების კურსდამთავრებულთა ინტელექტუალური რესურსის გამოყენებას ქვეყნის სახელმწიფოებრივი, საზოგადოებრივი, საგანმანათლებლო, სამეცნიერო, კულტურული, ეკონომიკური და სოციალური განვითარების საქმეში.
2017-2020 - განათლების საერთაშორისო ცენტრი საერთაშორისო სასტიპენდიო და კურსდამთავრებულთა მცირე საგრანტო პროგრამის ფარგლებში ახალ სტრატეგიულ მიმართულებად ქვეყნისთვის საჭირო აკადემიური, სამეცნიერო და ადმინისტრაციული პერსონალის მომზადებას „საუნივერსიტეტო მხარდაჭერის პროგრამულ მიმართულებაში“ გააერთიანებს.

განათლების საერთაშორისო ცენტრის ახალი სტრატეგიული მიმართულება ხელს შეუწყობს საქართველოში უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციასა და შესაბამისად, საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში უკეთ ინტეგრირებას.


2014-17 წლებში დაფინანსებული სტიპენდიატები - გენდერი:
ქალი - 55% და კაცი 45%.

2014-17 წლებში დაფინანსებული სტიპენდიატები ქვეყნების მიხედვით:


1. აშშ - 88;
2. დიდი ბრიტანეთი - 75;
3. უნგრეთი - 75;
4. საფრანგეთი- 40;
5. ნიდერლანდები - 21;
6. გერმანია-17;
7. იტალია - 15;
8. ესპანეთი- 11;
9. შვედეთი - 8;
10. ესტონეთი- 8;
11. ჩეხეთი - 7;
12. შვეიცარია -5;
13. ნორვეგია- 3;
14. კანადა - 3;
15. საქართველო -3;
16. ბელგია - 3;
17. პოლონეთი-3;
18. ჩინეთი - 2;
19. დანია - 1;
20. ფინეთი - 1;
21. ავსტრია - 1;
22. ირლანდია - 1;
23. მალაიზია - 1 ;
24. რუსეთი - 1;
25. იაპონია - 1;
26. ლიტვა - 1;
27. ბოსნია-ჰერცოგოვინა - 1;

მისამართი:
თბილისი, , ი. ჭავჭავაძის გამზირი 7, მეორე სართული;
საინფორმაციო ხაზის ნომერი:
0322 97 01 97
ელ.ფოსტა: info-iec@iec.gov.ge
ვებ.გვერდი: http://iec.gov.ge/


 2014-2017