განათლების საერთაშორისო ცენტრმა ფრანგული და უნგრული სასტიპენდიო პროგრამების გრანტზე ნომინირებული კონკურსანტები გამოავლინა

03 აპრ 2018
განათლების საერთაშორისო ცენტრმა 2018 წლის დასაწყისში სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში "Stipendium Hungaricum" 2018-2019 და „სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში 2018-2019“ გამოაცხადა.

სასტიპენდიო პროგრამა „სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში 2018-2019“ წარმოადგენს სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამას, რომლის საფუძველია სსიპ -განათლების საერთაშორისო ცენტრს, საფრანგეთის საელჩოს საქართველოში და კამპუსს ფრანსს შორის 2015 წლის 1 დეკემბერს გაფორმებული ხელშეკრულება პარტნიორობის შესახებ.

სასტიპენდიო პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ 30 წლის ჩათვლით ასაკის საქართველოს მოქალაქეები, ან პირადობის ნეიტრალური მოწმობის და/ან ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მფლობელები, რომელებსაც მოპოვებული აქვთ ბაკალავრის/შემდგომი აკადემიური ხარისხი, ან სწავლობენ საბაკალავრო პროგრამის დამამთავრებელ კურსზე, ან სწავლობენ საფრანგეთში სამაგისტრო პროგრამა მასტერ 1-ზე და სურთ მასტერ 2-ზე სწავლის დაფინანსების მოპოვება.

უნგრეთის მთავრობის სტიპენდია “Stipendium Hungaricum” დაარსდა 2013 წელს უნგრეთის მთავრობის მიერ. 2017 წლის 6 თებერვალს ხელი მოეწერა 2017-2020 წლებისთვის ახალ საგანმანათლებლო გაცვლით პროგრამას უნგრეთის მთავრობის ადამიანური რესურსების სამინისტროსა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შორის უნგრეთის სასტიპენდიო პროგრამის მხარდასაჭერად. პროგრამის განმახორციელებელი პარტნიორები არიან: უნგრეთის მხრიდან - ტემპუსის საზოგადოებრივი ფონდი და საქართველოს მხრიდან - სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი.

პროგრამის მიზანია საქართველოს მოქალაქეების დაფინანსება უნგრეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (უნივერსიტეტები და უმაღლესი სკოლები) ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის, ინტეგრირებული ხუთწლიანი მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის გასაგრძელებლად შემდეგ მიმართულებებზე: STEM (მეცნიერება, ტექნოლოგია, ინჟინერია და მათემატიკა), სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები, სამედიცინო, სპორტისა და ხელოვნების დარგები.

გრანტზე ნომინირებული აპლიკანტების სია ცენტრის მიერ წარედგინება ტემპუსის საზოგადოებრივ ფონდს.. გასათვალისწინებელია, რომ ზოგიერთ ინსტიტუტსა და უმაღლეს სკოლას შესაძლოა ჰქონდეს დაწესებული დამატებითი გამოცდა/ინტერვიუ გრანტზე ნომინირებული აპლიკანტებისთვის. საბოლოო გადაწყვეტილებას გრანტზე ნომინირებული აპლიკანტები გაეცნობიან 2018 წლის ივნისში. აპლიკანტებმა ყოველი სასტიპენდიო წლის 1 აგვისტომდე უნდა განაცხადონ თანხმობა/უარი სტიპენდიის მიღებაზე.

ორივე პროგრამის ფარგლებში გამარჯვებულის გამოვლენასთან, კონკურსის ჩატარებასა და დაფინანსებულ პირებთან დაკავშირებულ საკითხებზე გადაწყვეტილება მიიღო აღნიშნული სასტიპენდიო პროგრამის განხორციელების მიზნით შექმნილმა საერთაშორისო საკონკურსო კომისიებმა, რომლებშიც შედიოდნენ ფრანგული/უნგრული მხარის წარმომადგენლები, განათლების საერთაშორისო ცენტრის კურსდამთავრებულები და სხვადასხვა სფეროდან მოწვეული ექსპერტები.

კონკურსის შედეგად სასტიპენდიო პროგრამის „სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში „Stipendium Hungaricum“ 2018 - 2019“ საერთაშორისო საკონკურსო კომისიის მიერ გამარჯვებულად (გრანტზე ნომინირებული) გამოვლინდა 50 კონკურსანტი, რეზერვის სტატუსი მიენიჭა 17 კონკურსანტს, ხოლო „სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში 2018-2019“ საერთაშორისო საკონკურსო კომისიის მიერ გამარჯვებულად გამოვლინდა 7 ახალი სტიპენდიანტი, ხოლო რეზერვის სტატუსის მიენიჭა 6 კონკურსანტს. ამ პროგრამით განსაზღვრული კიდევ 10 სტიპენდია განკუთვნილია მიმდინარე გრანტის მფლობელებისთვის.

განათლების საერთაშორისო ცენტრის კონკურსების გამარჯვებულები 2018-2019 სასწავლო წელს ისწავლიან უცხოეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და აუნაზღაურდებათ სწავლისა და ცხოვრების ხარჯები.

განათლების საერთაშორისო ცენტრი დაარსდა 2014 წელს და 2014-2017 წლებში 500 - ზე მეტი სასწავლო სტიპენდია გასცა საზღვარგარეთ სწავლის მსურველ საქართველოს მოქალაქეებისთვის. მათმა ნაწილმა უკვე დაასრულა საზღვარგარეთ სწავლა, დაბრუნდა ქვეყანაში და მიღებული ცოდნის რეალიზებას საკუთარ ქვეყანაში განაგრძობს.ცენტრის მიზანია სახელმწიფოს განვითარების პრიორიტეტების გათვალისწინებით, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უნარებისა და ცოდნის მქონე კადრების მომზადება. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ცენტრი იძლევა შესაძლებლობას საქართველოს მოქალაქეებმა საზღვარგარეთ მიიღონ საუკეთესო განათლება და სასწავლო პროგრამის დასრულების შემდგომ მიღებული ცოდნის რეალიზება საკუთარ ქვეყანაში განაგრძონ. სახელმწიფოს დაფინანსებით სწავლის დასრულების შემდგომ სამაგისტრო, სადოქტორო და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამების კურსდამთავრებულები საქართველოში ბრუნდებიან და მოღვაწეობას განაგრძობენ შესაბამის სფეროში 3 წლამდე ვადით.

დაფინანსება გაიცემა კონკურსის წესით სამართლიანობის, შეჯიბრებითობისა და გამჭირვალობის პრინციპების დაცვით