სახელოვნებო სასტიპენდიო პროგრამის კონკურსანტებთან გასაუბრება დაიწყო

10 ივლ 2017
სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრში 2017-2018 სასწავლო წლისთვის სახელოვნებო სასტიპენდიო პროგრამებზე მესამე ეტაპზე გადასულ კონკურსანტებთან გასაუბრებები დაიწყო. პროგრამებით დაინტერესებულ პირებს ელექტრონული აპლიკაციის შემოტანა ცენტრის ვებგვერდზე ერთი თვის მანძილზე, 28 აპრილიდან - 31 მაისის ჩათვლით შეეძლოთ. 

2017-2018 სასწავლო წლისათვის სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში პრიორიტეტულად განისაზღვრა შემდეგი პროგრამული მიმართულებები/სპეციალობები:

ხელოვნება;

რესტავრაცია/კონსერვაცია;

ხელოვნების მენეჯმენტი და ადმინისტრირება.

პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ საქართველოს მოქალაქეები, პირადობის ნეიტრალური მოწმობის ან/და ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მფლობელი პირები, რომლებიც ჩაირიცხნენ საზღვარგარეთ, შესაბამისი ქვეყნის კანონმდებლობით აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ამ პროგრამით პრიორიტეტულად განსაზღვრული მიმართულებების მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე. კერძოდ, პირი, რომელიც:

ფლობს ბაკალავრის ან/და შემდგომი საფეხურის აკადემიურ ხარისხს;

სწავლობს ბაკალავრიატის დამამთავრებელ კურსზე;

სწავლობს უცხოეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, პრიორიტეტულად გამოცხადებული მიმართულების/დარგის/სპეციალობის სამაგისტრო პროგრამაზე და ითხოვს მომდევნო სასწავლო წლის დაფინანსებას.

კონკურსის საბოლოო შედეგები ხელმისაწვდომი იქნება 2017 წლის 20 ივლისამდე.