საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სამსახურისათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურისათვის 2014 წლის I კვარტალში თანხები არ გამოყოფილა.