სამსახურის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული